คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   525
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน2-0-22
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  31  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  3     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1401 ---------›
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
น.ส.ลภัสรดา
‹--------- 3000-1403 ---------›
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1401 ---------›
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.ลภัสรดา น.ส.ลภัสรดา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1401 ---------›
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1401 ---------›
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
‹--------- 2000-1401 ---------›
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
‹--------- 2000-1401 ---------›
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ