คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2559
ชื่อผู้สอนน.ส.ชลญา   อุทัย
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษากศ.บ. วิทยาศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในงานอุตสาหกรรม2(3)3
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ2(3)3
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร3(4)12
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต3(4)8
3000-1305วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ3(4)4
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30001302 ------------------//
สอย.2/2,สอย.2/1
//------------- 30001305 -------------//
สบค.2/2
//--------- 30001302 ---------//
สอย.2/3
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001302 -------------//
ชย.1/4,ชย.1/3
กทท.1/2 สบค.2/2
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30001301 ------------------//
มอค.1/1,มอค.1/2
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001303 ---------//
กทท.1/2
โฮมรูม
//--------- 30001301 ---------//
มอต.2/11
//--------- 30001302 ---------//
สอย.2/3
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30001301 ------------------//
มออ.1/2,มออ.1/1
//--------- 30001301 ---------//
มอต.2/11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)

(นายยุทธนา   ม่วงเขียว)

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

(นายภูวดล  มิ่งขวัญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ