คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2557
ชื่อผู้สอนน.ส.จุฑารัตน์   บุญปัญญา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวท.บ. ฟิสิกส์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2001-0008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2(3)3
3000-1426วิทยาศาสตร์ 73(4)4
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในงานอุตสาหกรรม2(3)18
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม2(3)3


 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.1/3
มอย.2/4,มอย.2/3
//------------- 20001302 -------------//
ชก.1/1,ชก.1/2
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001302 ---------//
ทวิ-ชย.1/1,ทวิ-ชย.1/2
//--------- 20010008 ---------//
ชพ.3/1
พค.1/3
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011003 ---------//
พค.1/3
//------------- 20001302 -------------//
ชย.1/2,ชย.1/1
กิจกรรม
กิจกรรม
ชพ.3/1
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001302 -------------//
ชฟ.1/4,ชฟ.1/3
ทวิ-ชย.1/1,ทวิ-ชย.1/2
โฮมรูม
//------------- 30001426 -------------//
มอย.2/3,มอย.2/4
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001302 -------------//
ทส.1/2,ทส.1/1
//--------- 20001302 ---------//
ชส.1/3
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม   (นายนครินทร์  สุต๋า)
หัวหน้าหมวดวิชาทักษะชีวิต           (นายบัญชา  ปัญญามงคล)
    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   (นายหยาด  พลตรี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
          ผู้อำนวยการ