คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2559
ชื่อผู้สอนน.ส.ชลญา   อุทัย
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษากศ.บ. วิทยาศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร3(4)4
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต3(4)12
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่อการออกแบบตกแต่งภายใน3(4)4
3000-1305วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ3(4)8
3000-1306วิทยาศาสตร์งานธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม3(4)4
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001304 ---------//
สอธ.2/1
สทส.1/1
//------------- 30001305 -------------//
สบค.1/2
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30001302 ------------------//
มอย.1/14,มอย.1/13
//--------- 30001302 ---------//
มอผ.1/3,มอผ.1/4
บนร.1/1,บนร.1/1 สบค.1/2
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001306 -------------//
บนร.1/1,บนร.1/1
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 30001301 -------------//
สทส.1/1
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001304 ---------//
สอธ.2/1
สพพ.1/1
กิจกรรม
//--------- 30001305 ---------//
สบบ.1/1
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001302 -------------//
สพพ.1/1
//--------- 30001305 ---------//
สบบ.1/1
//--------- 30001302 ---------//
มอผ.1/3,มอผ.1/4
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม

(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าหมวดวิชาทักษะชีวิต


(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


(นายภูวดล มิ่งขวัญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ