คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558
ชื่อผู้สอนน.ส.จุฑารัตน์   บุญปัญญา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวท.บ. ฟิสิกส์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในงานอุตสาหกรรม2(3)12
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ2(3)9
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม2(3)3
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่อการออกแบบตกแต่งภายใน3(4)4
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001302 -------------//
ชถ.1/2,ชถ.1/1
//------------- 20001302 -------------//
ชย.1/3,ชย.1/4
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001304 ---------//
มอส.1/1
//------------- 20001303 -------------//
พค.3/3
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001303 ---------//
พบ.1/2
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001304 ---------//
มอส.1/1
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20011003 -------------//
กทท.3/1
พบ.1/2
โฮมรูม
//------------- 20001303 -------------//
พค.3/2
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001302 -------------//
ชอ.1/2,ชอ.1/1
//------------- 20001302 -------------//
ชพ.2/2,ชพ.2/1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


(นายนครินทร์ สุต๋า)
หัวหน้าหมวดวิชาทักษะชีวิต


(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


(นายภูวดล มิ่งขวัญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ