คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2558
ชื่อผู้สอนน.ส.จุฑารัตน์   บุญปัญญา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวท.บ. ฟิสิกส์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2000-1401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2(3)3
3000-1427วิทยาศาสตร์ 83(4)4
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต2(3)21


 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001301 ---------//
พค.1/4
//--------- 30001427 ---------//
สอค.2/1
//------------- 20001301 -------------//
ชฟ.1/4,ชฟ.1/3
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001301 -------------//
ชก.1/2,ชก.1/1
//------------- 20001301 -------------//
พบ.1/3
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001301 -------------//
ชย.1/4,ชย.1/3
กิจกรรม
กิจกรรม
ชถ.1/2,ชถ.1/1
ทวิ-ชย.2/2,ทวิ-ชย.2/1
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001301 -------------//
พบ.1/2
พค.1/4
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001401 ---------//
ทวิ-ชย.2/1,ทวิ-ชย.2/2
//--------- 30001427 ---------//
สอค.2/1
//--------- 20001301 ---------//
ชถ.1/1,ชถ.1/2
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


(นายนครินทร์ สุต๋า)
หัวหน้าหมวดวิชาทักษะชีวิต


ว่าที่ ร.ต.(ปิยะ ภูมิภักดิ์)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


(นายหยาด พลตรี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ