คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558
ชื่อผู้สอนนายบุญมา   สารชาติ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในงานอุตสาหกรรม2(3)12
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ2(3)12
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม2(3)9
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20011003 -------------//
ชถ.1/3
//--------- 20001303 ---------//
พบ.1/3
//------------- 20001302 -------------//
ชช.1/1,ชช.1/2
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20011003 -------------//
ชย.1/5,ชย.1/6
//------------- 20001303 -------------//
กทท.1/1
//--------- 20011003 ---------//
ชอ.2/3,ชอ.2/4
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001303 -------------//
กทท.1/2
คธอ.1/1
กิจกรรม
กิจกรรม
ชอ.2/3,ชอ.2/4
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พบ.1/3
//--------- 20001302 ---------//
ชฟ.1/2,ชฟ.1/1
โฮมรูม
ชค.1/1 ชฟ.1/2,ชฟ.1/1
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001303 ---------//
คธอ.1/1
//--------- 20001302 ---------//
ชค.1/1
//------------- 20001302 -------------//
ชฟ.1/3,ชฟ.1/4
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


(นายนครินทร์ สุต๋า)
หัวหน้าหมวดวิชาทักษะชีวิต


(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


(นายภูวดล มิ่งขวัญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ