คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2559
ชื่อผู้สอนนายชินาธิป   พิมศร
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในงานอุตสาหกรรม2(3)21
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ2(3)3
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม2(3)9
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001302 -------------//
ชย.1/2,ชย.1/1
คธอ.1/1
//------------- 20001302 -------------//
ชก.1/2,ชก.1/1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001302 -------------//
ชย.1/5,ชย.1/6
ชฟ.1/4,ชฟ.1/3 ชค.1/1 ชช.1/1
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011003 ---------//
กทท.3/1
//------------- 20011003 -------------//
พค.1/1
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 20001302 -------------//
ชพ.2/1,ชพ.2/2
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001302 ---------//
ชฟ.1/3,ชฟ.1/4
กทท.3/1
โฮมรูม
พค.1/2
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001302 ---------//
ชค.1/1
//--------- 20001303 ---------//
คธอ.1/1
//--------- 20011003 ---------//
พค.1/2
//--------- 20001302 ---------//
ชช.1/1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)

(นายยุทธนา   ม่วงเขียว)

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

(นายภูวดล  มิ่งขวัญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ