คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2559
ชื่อผู้สอนนายบุญมา   สารชาติ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต2(3)21
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม2(3)12
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001301 -------------//
ชก.1/1,ชก.1/2
พข.2/1
//------------- 20011003 -------------//
ชฟ.1/3,ชฟ.1/4
//--------- 20011003 ---------//
ชค.2/1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001301 -------------//
ชช.1/1,ชช.1/2
ชค.2/1
//------------- 20011003 -------------//
ชฟ.1/2,ชฟ.1/1
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011003 ---------//
พข.2/1
//--------- 20001301 ---------//
พค.1/3
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20001301 ---------//
คธอ.1/1,กทท.1/2
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001301 -------------//
พค.1/1
กิจกรรม
พค.1/3
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001301 -------------//
ชถ.1/1,ชถ.1/2
กทท.1/2,คธอ.1/1
//------------- 20001301 -------------//
ชพ.1/1,ชพ.1/2
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม

(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าหมวดวิชาทักษะชีวิต


(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


(นายภูวดล มิ่งขวัญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ