คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2559
ชื่อผู้สอนนายชินาธิป   พิมศร
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-221
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ1-2-23
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-29
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001302 -------------//
ชย.11,ชย.12
คธอ.11 ชพ.21,ชพ.22
//------------- 20001302 -------------//
ชก.12,ชก.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001302 -------------//
ชย.16,ชย.15
ชฟ.14,ชฟ.13 ชค.11 ชช.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011003 ---------//
กทท.31
//------------- 20011003 -------------//
พค.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20001302 ---------//
ชพ.21,ชพ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001302 ---------//
ชฟ.14,ชฟ.13
กทท.31
โฮมรูม
พค.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001302 ---------//
ชค.11
//--------- 20001303 ---------//
คธอ.11
//--------- 20011003 ---------//
พค.12
//--------- 20001302 ---------//
ชช.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม

 

(นายมนวรรธณ์  นกอิ่ม)

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

 

(นายยุทธนา   ม่วงเขียว)

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

(นายภูวดล  มิ่งขวัญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ