คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2557
ชื่อผู้สอนนายบุญมา   สารชาติ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3000-1425วิทยาศาสตร์ 63(4)4
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต2(3)15
2000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์1(2)2
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม2(3)9


 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 5620001301 ---------//
ทส.1/2,ทส.1/1
//------------- 5620001301 -------------//
ชช.1/2,ชช.1/1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 5620001301 ---------//
พค.1/3
//------------- 5620001301 -------------//
ชถ.1/1,ชถ.1/2
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 5620011003 -------------//
ชส.1/2,ชส.1/1
พค.1/3
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 5620011003 ---------//
ทส.2/1,ทส.2/2
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 5620001306 ---------//
ชฟ.2/4,ชฟ.2/3
ทส.1/2,ทส.1/1 ทส.2/1,ทส.2/2 ชฟ.1/3,ชฟ.1/4
โฮมรูม
//--------- 5620001301 ---------//
ชฟ.1/4,ชฟ.1/3
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30001425 ------------------//
สอส.1/1,มอส.1/1
//--------- 5620011003 ---------//
ชถ.1/2,ชถ.1/1
ชถ.1/1,ชถ.1/2
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม   (นายนครินทร์  สุต๋า)
หัวหน้าแผนกวิชาทักษะชีวิต          (นายบัญชา  ปัญญามงคล)
    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   (นายหยาด  พลตรี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
          ผู้อำนวยการ