คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายชินาธิป   พิมศร
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-212
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ1-2-29
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  21  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001304 ---------//
สอถ.21
พบ.13
ชอ.13,ชอ.14
//--------- 20001303 ---------//
พค.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001302 ---------//
ชย.16,ชย.15
ชย.16,ชย.15 ชค.11
พค.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001303 -------------//
พค.34
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001302 ---------//
ชค.11
โฮมรูม
//--------- 20001302 ---------//
ชอ.13,ชอ.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001303 ---------//
พบ.13
//--------- 30001304 ---------//
สอถ.21
//------------- 20001302 -------------//
ชถ.12,ชถ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ