ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2552
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
 | แสดงรายชื่อทั้งหมด | แก้ไข | เพิ่มแผนก | เพิ่มบุคลากร |

 ID แผนก คณะหัวหน้าแผนกภาระการสอน
   0 ผู้บริหาร ผู้บริหาร 0ตรวจสอบ
   1 แผนกวิชาสามัญทั่วไป สามัญ 0ตรวจสอบ
   2 แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ สามัญ 0ตรวจสอบ
   3 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง 0ตรวจสอบ
   4 แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง 0ตรวจสอบ
   5 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0ตรวจสอบ
   6 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0ตรวจสอบ
   7 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0ตรวจสอบ
   8 แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน ช่างเทคโนโลยีอุตสากรรม 0ตรวจสอบ
   9 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต ช่างเทคโนโลยีอุตสากรรม 0ตรวจสอบ
   10 แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0ตรวจสอบ
   11 แผนกวิชาเทคนิคการหล่อ ช่างเทคโนโลยีอุตสากรรม 0ตรวจสอบ
   12 แผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ ช่างเทคโนโลยีอุตสากรรม 0ตรวจสอบ
   13 แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลโลหะ 0ตรวจสอบ
   14 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ 0ตรวจสอบ
   15 แผนกวิชาช่างยนต์ ช่างยนต์ 0ตรวจสอบ
   16 แผนกวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ 0ตรวจสอบ
   17 แผนกวิชาการขายการตลาด บริหารธุรกิจ 0ตรวจสอบ
   18 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ 0ตรวจสอบ
   20 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ คหกรรม 0ตรวจสอบ
   21 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย คหกรรม 0ตรวจสอบ
   22 แผนกวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง 0ตรวจสอบ
   25 วิทยาเขต ราษีไศล ราษีไศล 0ตรวจสอบ
   26 การโรงแรมและการท่องเที่ยว การโรงแรมและการท่องเที่ยว 0ตรวจสอบ
   27 วิทยาเขตกันทรารมย์ กันทรารมย์ 0ตรวจสอบ
   28 ภาษาต่างประเทศ 0ตรวจสอบ
   29 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0ตรวจสอบ
   30 ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0ตรวจสอบ
   50 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0ตรวจสอบ


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0317619 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.