ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ปีที่เข้าเรียน :
หน้าที่ 1/3
  รายการที่ 0-50   ทั้งหมด 108
เข้าเรียนปีชื่อย่อชื่อกลุ่มเรียนสาขาวิชาชื่อครูที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา
ชายหญิงรวม
2562ชย.11ยานยนต์ช่างยนต์นายพัฒนพงษ์   กัญญาพันธ์22325                 
2562ชย.12ยานยนต์ช่างยนต์นายพัฒนพงษ์   กัญญาพันธ์51354                 
2562ชย.13ยานยนต์ช่างยนต์นายสุริยัน   คันศร25025                 
2562ชย.14ยานยนต์ช่างยนต์นายสุริยัน   คันศร50050                 
2562ชย.15ยานยนต์ช่างยนต์นายกัมปนาท   พระสุพรรณ23225                 
2562ชย.16ยานยนต์ช่างยนต์นายกัมปนาท   พระสุพรรณ50050                 
2562ชก.11เครื่องมือกลช่างกลโรงงานนายสิทธิชัย   คำเสียง23023                 
2562ชก.12เครื่องมือกลช่างกลโรงงานนายสิทธิชัย   คำเสียง43245                 
2562ชพ.11แม่พิมพ์โลหะช่างกลโรงงานนายพุตตาล   วรรณทอง22224                 
2562ชพ.12แม่พิมพ์โลหะช่างกลโรงงานนายพุตตาล   วรรณทอง45348                 
2562ชช.11โครงสร้างช่างเชื่อมโลหะนายประยูร   เดือนเพ็ง16117                 
2562ชช.12โครงสร้างช่างเชื่อมโลหะนายประยูร   เดือนเพ็ง33134                 
2562ชฟ.11ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลังนายอดิศักดิ์   นพแสง24226                 
2562ชฟ.12ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลังนายอดิศักดิ์   นพแสง44852                 
2562ชฟ.13ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลังว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์   โคตรชมภู26026                 
2562ชฟ.14ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลังว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์   โคตรชมภู44448                 
2562ชอ.11อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์นายวิสณุกร   ดาวไสย์13821                 
2562ชอ.12อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์นายวิสณุกร   ดาวไสย์261238                 
2562ชอ.13อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสมคิด   พิมสอน13720                 
2562ชอ.14อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสมคิด   พิมสอน301343                 
2562ชค.11เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์นายประวิทย์   ราชภักดี19423                 
2562ชส.11ช่างก่อสร้างช่างก่อสร้างนายอภิชัย   มีศิลป์17320                 
2562ชส.12ช่างก่อสร้างช่างก่อสร้างนายอภิชัย   มีศิลป์34640                 
2562ชส.13ช่างก่อสร้างช่างก่อสร้างน.ส.สุจีรา   วิชาชาติ25025                 
2562ชธ.11โยธาโยธานายพงศธร   จันทร์แจ้ง101222                 
2562ชธ.12โยธาโยธานายพงศธร   จันทร์แจ้ง281846                 
2562ชธ.13โยธาโยธานายสันติรักษ์   โตรัศมี81422                 
2562ชธ.14โยธาโยธานายสันติรักษ์   โตรัศมี212748                 
2562ชถ.11สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมนายเกรียงศักดิ์   คำหงษา71320                 
2562ชถ.12สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมนายเกรียงศักดิ์   คำหงษา132841                 
2562พบ.11การบัญชีการบัญชีนางผาณิตา   สีหนาท33639                 
2562พบ.12การบัญชีการบัญชีน.ส.พิชชาพิมพ์   ศรีเสมอ23739                 
2562พบ.13การบัญชีการบัญชีนายอัตตะพงษ์   ปะโยตัง13839                 
2562พข.11การตลาดการตลาดน.ส.อรณิชา   เดือนเพ็ง32932                 
2562พค.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.วิภาวี   ณ นิมิตร62632                 
2562พค.12คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายณัฐวุฒิ   เชื้อชัย33033                 
2562พค.13คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางนลินี   เดชวัน22123                 
2562คธผ.11แฟชั่นดีไซน์แฟชั่นและสิ่งทอน.ส.พัชรินทร์   หาญพิทักษ์145                 
2562คธอ.11อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการน.ส.ศศิกานต์   บุญขันธ์31114                 
2562กทท.11การโรงแรมการโรงแรมน.ส.เยาวภา   เจริญทรัพย์63440                 
2562กทท.12การโรงแรมการโรงแรมน.ส.ธันย์รดา   ชินทอง42428                 
2562ทส.11เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศน.ส.ศันสนีย์   พันเจริญ81220                 
2562ทส.12เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศน.ส.ศันสนีย์   พันเจริญ122840                 
2562ทวิ-ชย.11ยานยนต์ช่างยนต์นายจิรศักดิ์   ดุษฏี14014                 
2562ทวิ-ชย.12ยานยนต์ช่างยนต์นายจิรศักดิ์   ดุษฏี32032                 
2562สพพ.11แม่พิมพ์โลหะเทคนิคการผลิตนายยุทธนา   ม่วงเขียว18018                 
2562สอห.11เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะเทคนิคโลหะนายอธิวัฒน์   เจริญตา606                 
2562สอค.11ไฟฟ้าควบคุมไฟฟ้านายวุฒิพงษ์   สมใจ8412                 
2562สอต.11ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้านายยุทธสาร   สารการ16016                 
2562สออ.11อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นายวรรยารัตน์   จงวัฒนารักษ์25328                 

การตั้งชื่อห้อง อุตสาหกรรม **ห้อง 1 กลุ่มย่อยจะเป็น 1.2 ห้อง 2 กลุ่มย่อยจะเป็น 3.4 ห้อง 3 กลุ่มย่อยจะเป็น 5.6 ห้อง 4 กลุ่มย่อยจะเป็น 7.8 ห้อง 5 กลุ่มย่อยจะเป็น 9.10
บริหารธุรกิจคหกรรม **ห้องกับกลุ่มให้ใช้เลขเดียวกัน

ข่าวประกาศ
 

กระทู้ :: เรียงลำดับโดยกระทู้ที่ตอบล่าสุดก่อน
ยังไม่มีคำถาม


 
Online : 18
Member : 0
เช็คเกรด : 108305
 
Smart Device
0 Onlineวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0533462 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.